Internet of Things สามารถประยุกต์นำมาทำเป็นโครงงาน โปรเจคได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

ระบบ Aquaponic โปรเจคจัดการบริหารการเกษตร ที่ต้องมีระบบควบคุมหลัก
ระบบเซนเซอร์วัดสถานะต่างๆ และมีระบบสั่งการต่างๆผ่านอุปกรณ์อื่นๆ

aquaponic

ซึ่งระบบแบบนี้ สามารถทำให้การเลี้ยงปลาแบบน้ำไหลเวียนร่วมกับ
การปลูกพืชผักสมุนไพรด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ เป็นการพัฒนาขั้นสูงของนักวิจัยและผู้ปลูกพืชผัก

ปัจจุบันอควาโปนิกส์ เปรียบเหมือนต้นแบบของการผลิตอาหารแบบยั่งยืน
เพื่อให้เกิดต้นแบบการผลิตอาหารแบบยั่งยืนเพื่อเลี้ยงประชากรโลกในอนาคต
โดยยึดถือหลักการที่แน่นอน ดังนี้คือ

 1. ผลิตภัณฑ์ของเสียของระบบชีววิทยาชนิดหนึ่ง
  สามารถผลิตสารอาหารให้ระบบชีววิทยาอีกชนิดหนึ่งได้อย่างเหมาะสม
  ของเสียจากมูลของปลาสามารถนำมาเป็นปุ๋ยให้กับพืชได้
 2. การรวมการผลิตพืชและการเลี้ยงปลาเป็นผลของการผลิตแบบหลากหลาย (Polyculture)
  ซึ่งจะเพิ่มความหลากหลายและได้ผลผลิตแบบทวีคูณ เป็นระบบนิเวศแบบเกื้อกูลกัน
 3. น้ำถูกกรองโดยผ่านการกรองทางชีววิธี และนำกลับมาใช้ซ้ำและ
 4. เป็นการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพปราศจากสารเคมีสามารถผลิตได้ทั่วไป

ผลประโยชน์ที่ได้และข้อดีต่างๆ เช่น

 • ลดการใช้น้ำ ลดน้ำเสีย ของการเลี้ยงปลา และปลูกผัก
 • ใช้เนื้อที่น้อย ให้อัตราผลผลิตต่อพื้นที่ดีกว่า เพราะพืชได้น้ำและสารอาหารตลอดเวลา
  เลี้ยงปลาได้หนาแน่น เพราะมีการบำบัดน้ำตลอดเวลา
 • สามารถปลูกใกล้แหล่งบริโภค หรือ นำมาบริโภคสดได้เลย
 • ทำให้เกิดการประหยัดขึ้น ทำให้ไม่ต้องซื้อ
 • ปราศจากการใช้สารเคมี
 • พืชไม่ติดโรคจากแมลง หรือจากสถาวะภายนอก เพราะอยู่ในพื้นที่ควบคุม

 

การทำโครงงานโปรเจค Internet of Things ต้องมีอะไรบ้าง

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ